پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
نظارت بر مواد غذایی

 

                                            

                                                                   مسئول واحد : بتول واحد پور

                                                    میزان تحصیلات : کارشناس علوم و صنایع غذایی

                                                                    سابقه فعالیت : از سال 91

 

شرح وظایف :