شبکه بهداشت و درمان پلدشت

(دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

توجه: پمفلت های زیر برای راهنمایی مراجعین توسط سوپروایزر آموزشی این مرکز و با تائید پزشکان متخصص در هر رشته تهیه گردیده است.

 

پمفلت آموزشی COPD

پمفلت آموزشی پنومونی

پمفلت آموزشی دیابت

پمفلت آموزشی گاستروانتریت

پمفلت آموزشی فشارخون 

تنظیمات قالب